Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Jiří R.
26.04.2023
4.004.004.004.004.00
Výhody:
Fajn komunikace.
Avatar Michael T.
24.04.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Fotodokumentace nabízených telefonů
Avatar Ondřej K.
24.04.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
super jako vždy
Avatar Jan C.
21.04.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Komunikace, Přesný popis výrobku s dodanym produktem

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v prodejnách Mobilní telefony a v Eshopu - ANTOSMOBIL – Jakub Antoš, IČO: 45723176, DIČ: CZ7406160278. Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci. Kupující převzetím zboží od prodávajícího či přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem a jeho postupem. Kupující, jakožto spotřebitel i podnikatel, jsou povinni se seznámit s reklamačním řádem již před uskutečněním objednávky, to vše za účelem předcházení možných rozporů či kolizí.

Reklamační řád byl vypracován v souladu s:

Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb., jejichž právní režim se užije, je-li kupujícím:

a) spotřebitel vymezený § 419 NOZ

„Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“

Občanským zákoníkem 89/2012 Sb.

jehož právní režim se užije, je-li kupujícím:

b) podnikatel vymezený § 420 NOZ

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

1. Záruka

Délka záruky z titulu práva za vady dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je uvedena na dodacím listě, kdy minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců. Pokud se jedná o použité spotřební zboží, doba záruky je stanovena na 12 měsíců na skryté vady. Nadstandardně poskytujeme záruku na použité zboží 6 měsíců na vše (mimo kapacitu baterie). Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží prodávajícím a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

V případě, kdy je kupujícím podnikatel, přebírá prodávající v prvé řadě záruku za jakost v délce, kterou uvádí výrobce předmětného zboží či produktu (např. výrobky HP 1 rok) maximálně však 24 měsíců. Uplatní-li kupující vadu výrobku, za kterou prodávající odpovídá, má kupující nárok na její odstranění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
 • vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 • vzniklé mechanickým poškozením zboží

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí

 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem

 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

 • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware

 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí - v důsledku poškození produktu vlivem prachu může dojít k zamítnutí reklamace.

 • Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

 • V případě softwarového zboží se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (tj. média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

 • V souvislosti s výše uvedeným bere kupující na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou je zboží způsobilé vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet a plnit tak svou plnohodnotnou funkčnost. Prodejce tak v reklamačním řízení posuzuje nárokovanou vadu i s ohledem na výše uvedenou životnost a způsob míry opotřebení. Tato posuzovaná skutečnost bude tvořit součást obsahu reklamačního protokolu, pokud se na ni prodejce bude odvolávat jako na důvod zamítnutí reklamace v záruční době.

2. Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit kompletní reklamovaný předmět plnění včetně příslušenství nebo jeho reklamovanou část. Kupující předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo záruční list. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

Při uplatňování reklamace zákazník uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu:

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a ji vyřídí
 • není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy
 • na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
 • přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné, nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) může vyrozumět dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně, nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Toto však nezbavuje odběratele povinnosti samostatně se informovat o stavu reklamace. V případě, že tak odběratel neučiní, pak musí snášet důsledky, které z jeho nečinnosti v tomto směru plynnou (viz nález Ústavního soudu České republiky, sp. zn. III.ÚS2983/08).

Kupující bere na vědomí, že při uplatňování práv v reklamačním řízení bude vůči prodávajícímu postupovat způsobem, který je slučitelný s literou zákona a obecně závaznými normami chování.

Kupující je oprávněn uplatňovat nároky, které jsou přiměřené vadě příslušného reklamovaného zboží a které se posuzují z hlediska intenzity porušení kupní smlouvy tj. zda jde o podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy s ohledem na vadu příslušného předmětu zboží.

Pro vyloučení pochybností se podstatným porušením smlouvy v souladu s § 2002 odst. 1, občanský zákoník rozumí: „Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.“

V případě podstatného porušení kupní smlouvy má kupující nárok:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • na odstranění vady opravou věci,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny

 • na odstoupení od smlouvy.

V případě nepodstatného porušení smlouvy kupní smlouvy má kupující nárok:

 • na odstranění vady

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny

Přiměřenou slevou z kupní ceny se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady s přihlédnutím k charakteru a druhu zboží, době užívání a opotřebení reklamovaného zboží.

V případě oprávněných reklamací bude prodávající postupovat přednostně tímto způsobem:

 • V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti
 • V případě opakovaného výskytu vad nebo většího množství vad, které brání kupujícímu v řádném užívání, dodavatel přistoupí přednostně k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li s tímto postupem zákazník, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu kompletní předmět plnění včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

 

Kupující je povinen před předáním zboží k reklamačnímu řízení provést příslušnou zálohu dat. V případě, kdy kupující zálohu dat neprovede, bere na sebe nebezpečí škody v důsledku možné ztráty dat při vyřízení reklamace.

3. Vydání reklamovaného předmětu plnění

Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení státního dokladu (prokazující oprávněnost příslušné osoby) se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením, že přebírající je statutárním orgánem společnosti či subjektem oprávněným za ni jednat v souvislosti s uzavřenou příslušnou kupní smlouvou.

4. Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

Kupující bere na vědomí, že prodávající může dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje dle § 2126 a násl. Občanského zákoníku, kdy v případě Prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

5. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

6. Postup reklamace

Reklamaci lze vyřídit pouze poštou. Telefon řádně zabalte, přiložte popis závady - lze vytisknout reklamační formulář a odešlete reklamovaný přístroj s příslušenstvím, kopií faktury, záručním listem a popisem závady, balíkem České pošty na adresu: 

 

Klára Merunková - Antosmobil
Kosí 187
252 42 Jesenice

7. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží.

Při vrácení používaného zboží, které již nemůže být dále prodáváno jako nové, si vyhrazujeme účtovat poplatek za amortizaci. Zejména u výrobků Apple, které byly již aktivovány, může být částka výrazná, neboť proces aktivace je nevratný, a zboží tímto nemůže být dále bráno jako nové.

Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího. V případě, kdy tento způsob nebude možný pro překážku na straně spotřebitele, budou finanční prostředky navráceny stejným způsobem, jakým je prodávající převzal.

Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Stejně tak náklady na zpětné vrácení předmětu koupě hradí kupující.

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo odeslaním poštou na adresu e-shopu.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má kupující povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle § 1837občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Postup při vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty

V případě vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty je třeba, aby produkt byl ve stejném stavu, jako jste ho obdrželi, tzn., že musí vypadat jako zcela nepoužitý a nerozbalený telefon, včetně příslušenství. Abyste předešli účtování poplatků,mobilní telefon musí být řádně očištěn, přehrán do továrního nastavení, příslušenství originálně zabalené a dodáno v originální krabici.

Níže je popsáno, jak zboží uvést do tohoto stavu:

 • U mobilních telefonů já nezbytná softwarová inicializace, tzv. hard reset, kdy pomocí kombinace několika kláves nebo potvrzením ikonky „obnovení továrního nastavení“ v telefonu uvedete zařízení do továrního nastavení, aby došlo k odstranění veškerých zvukových a obrazových záznamů, a dalších osobních nastavení v mobilním telefonu.
 • Vyčištění zařízení pomocí bavlněného hadříku od nečistot, prachu, otisků prstů, apod., tak aby nedošlo k poškrábání, případně znehodnocení produktu.
 • Zabalení sluchátek, nabíječky, kabelu a baterie do původního stavu a vrátit s původní, nepoškozenou krabicí.

V případě, že neuvedete zboží do původního stavu (očištění, přehrání do továrního nastavení, zabalení), tuto práci za Vás odvede pracovník Mobilních telefonů. Tato služba je zpoplatněna.

Ceník za uvedení zboží do původního stavu

 • Přehrání softwaru – 200 Kč
 • Čištění – 100 Kč
 • Originální zabalení příslušenství (sluchátka, nabíječka, kabel) – 300 Kč

8. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě neuplatnění zákonné vyvratitelné domněnky dle odst. 3 bude prodávající postupovat tak, že dle požadavku kupujícího buď věc opraví, nebo vymění tak, aby věc odpovídala řádnosti kupní smlouvy. Nebude-li tento postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu popř. od kupní smlouvy odstoupit.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 20. 12. 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.